browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ubytovací řád

Ubytovací řád

Apartmány Apollo

Chatky Apollo na Vysočině

 

Vážení hosté, jsme velice rádi, že jste si ke své rekreaci vybrali naše ubytovací zařízení. Věnujte, prosím, chvíli k přečtení „Ubytovacího řádu“, ve kterém najdete vše potřebné k bezproblémovému pobytu a používání zařízení a vybavení apartmánu.

Ubytovací řád: (ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je v apartmánu/chatě ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem.
 2. Pronajímatel je povinen předat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 3. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení. Užívat pronajatý apartmán/chatu můžou jen nahlášené osoby. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 4. Nástup na pobyt je v den příjezdu od 15:00 do 17:00 hod., uvolnění apartmánu/chaty v den odjezdu nejpozději do 10.00 hod. Čas příjezdu nebo odjezdu je možné změnit po dohodě s pronajímatelem.
 5. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě seznamu ubytovaných osob. Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host provozovateli po příchodu občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz totožnosti.
 6. Při nástupu na ubytování je vybírána kauce (pro případnou úhradu škody).
 7. K dispozici jsou 3 klíče u apartmánu (od hlavní budovy, apartmánu, závory), 2 klíče u chaty (od chaty a závory).
 8. Parkování vozidel hostů ubytovaných v apartmánu je možné před hlavní budovou, hosté ubytovaní v chatě parkují vedle chaty. Ubytovatel neručí za případné poškození, odcizení vozidla nebo věci v něm.
 9. V apartmánu používejte přezůvky.
 10. Hosté ručí za vybavení a inventář apartmánu/chaty. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu neprodleně nahlásit tak, aby mohla být co nejdříve odstraněna a apartmán/chata byl v pořádku připraven pro další hosty.
 11. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu/chaty a prostor s ním spojených. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných či nezamčených částech ubytovacího zařízení, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 12. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v apartmánu/chatě ani v ostatních prostorách hlavní budovy a jejich prostranstvích. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem a odpovídá za bezpečnost dětí v prostorách hlavní budovy/chaty i v jejich venkovních částech.

13.Zařízení apartmánu/chaty host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno, a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození apartmánu/chaty nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po běžném úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.

 1. Vytápění apartmánu je teplovodní s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem otopné vody je plně automatický elektrický kotel. Ohřev vody zajišťuje elektrický bojler.
 2. Vytápění chaty je elektrickými přímotopy a kamny na tuhá paliva. Host je povinen dodržovat zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů § 17 odst. 1 písm. a) „Fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.“
 3. Elektrická energie v apartmánu je v ceně pobytu. Proto prosíme v zimním období o krátké a rychlé větrání.
 4. Odpad WC je veden do jímky. Prosíme, nevhazujte do WC vlhčené ubrousky a dámské hygienické potřeby, aby nedošlo k ucpání odpadů! Děkujeme.
 5. V celém objektu s apartmány je přísný zákaz kouření a zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách hlavní budovy.
 6. Do hlavní budovy je zakázáno vstupovat se zvířaty. Na chatách je povolen pobyt se zvířaty po předchozí dohodě s pronajímatelem.
 7. Hasicí přístroj je umístěn na chodbě před apartmánem, v chatě v předsíňce za vstupními dveřmi.
 8. Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o odnos odpadků do popelnic, které jsou umístěny u parkoviště před hlavní budovou.
 9. V průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek, čistící potřeby, mop a smeták jsou k dispozici.
 10. Dodržujte dobu nočního klidu, která je zákonem o ochraně veřejného zdraví stanovena od 22:00 do 6:00 hod
 11. Host je povinen zamykat vchodové dveře hlavní budovy Jedná se především o bezpečnost Vaši i Vašich věcí.
 12. Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu zhasnout světla a klíče odevzdat provozovateli. Dále je povinen zamést a vytřít podlahu, umýt a uklidit nádobí, vyklidit lednici a nezanechávat v apartmánu/chatě zbylé jídlo.

Závěrečná ustanovení:

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

Všem hostům přejeme příjemný pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků!

Kontakt:

Adresa pronájmu: Apartmány Apollo, Hlinné ev. č. 1, 592 31 Nové Město na Moravě

Chatky Apollo na Vysočině, Hlinné ev. č. 2, 3, 4, 5, 592 31 Nové Město na

Moravě

Provozovatel: Ing. Alice Vitulová, Horova 6b, 616 00 Brno

IČ: 62079298

Tel: +420 724 083 915, e-mail: chatkynavysocine@seznam.cz