browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ubytovací řád

CHATKY APOLLO, HLINNÉ, Nové Město na Moravě

UBYTOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení hosté,

žádáme Vás o seznámení se s ubytovacím a provozním řádem na Chatkách Apollo, Hlinné, Nové Město na Moravě.

Objednavatel uhrazením zálohy, či celé ceny pobytu bere na vědomí Všeobecné podmínky, Ubytovací a provozní řád, Požární řád a souhlasí s nimi.

UBYTOVÁNÍ HOSTŮ

Ubytování u týdenních pobytů je možné mezi 14.00 a 17 hod v den příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak (po písemné, nebo telefonické domluvě). U víkendových pobytů je čas příjezdu i odjezdu dohodou.

Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti. Poté budou vydány klíče od chatky. Případnou ztrátu klíčů je host povinen bez prodlení nahlásit provozovateli a uhradit tímto vzniklou škodu.

Při nástupu na pobyt host skládá v hotovosti vratnou kauci ve výši 2 000,- Kč na úhradu případných škod na vybavení nebo nadměrného znečištění. Při odjezdu je vybírán rekreační poplatek.

Při ukončení ubytování je host povinen –  dát všechny věci na své místo, uklidit, vymýt, vytřít a vypnout lednici, vymést kamna, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení a předat uklizenou chatku do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak).

NOČNÍ KLID

V době od 22. hod do 6. hod ranní je host povinen dodržovat noční klid.

POŠKOZENÍ VYBAVENÍ CHATEK

Při počátku ubytování přebírá host chatku bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli chaty. Pokud dojde k poškození zařízení chatky, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit. Škoda bude hrazena ze složené kauce, pokud bude vyšší, tak je host povinen ji uhradit dle zápisu o škodě na účet provozovatele chaty.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v prostoru chatky, tak v přilehlém okolí.

Host nesmí přemisťovat či vynášet vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu,  nebo jiné instalace.

Děti musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře.

 

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA VLASTNÍM MAJETKU 

Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chaty, dále za peníze a cenné věci.

Majetek ubytovaných je pojištěn pro odcizení pouze při překonání překážek, zamykejte proto vždy hlavní vchod a zavírejte okna.

 

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ SVÉM A SVĚŘENÝCH OSOB

Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných hostů.

Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru!

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM

Ve všech prostorách chatek je přísný zákaz kouření.  Žádáme kuřáky, aby neodhazovali nedopalky do prostoru ohniště, okolí chaty, ale do popelníku a následně do popelnice!!! V případě porušení nebude vrácena vratná kauce.

Rozdělávání táborového ohně je možné pouze v prostoru k tomu určeném pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a po skončení ohně zbytky řádně uhašeny. Okolní lesy jsou soukromé, proto vás žádáme, abyste nekáceli žádné stromky. Dřevo ležící na zemi je možno použít.

 

PARKOVÁNÍ

Žádáme hosty, aby k příjezdu k chatkám využívali pouze příjezdovou cestu, nejezdili autem po louce a parkovali svá vozidla pouze vedle chat (vždy mezi chatami č. 1 a 2 a mezi chatami č. 3 a č. 4).

 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Při pobytu s vaším domácím mazlíčkem je nutno dodržovat následující:

  • ubytování domácího zvířete je host povinen nahlásit pronajímateli předem,
  • zvíře nesmí spát, ležet na lůžku nebo ostatním zařízení určeném k odpočinku hostů, je nutné zajistit vlastní pelíšek a misky na krmivo,
  • zvíře nesmí být ponecháno bez dozoru v chatě ani v jejím okolí,
  • zvířecí exkrementy je nutno vždy uklidit z okolí chaty i z přilehlé louky,
  • odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku pronajímatele či ostatních hostů má osoba, která zvíře doprovází.

OSTATNÍ

Žádáme hosty o důsledné zamykání závory u příjezdové cesty!

V chatách není dovoleno používat el. spotřebiče s větším příkonem. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli.

Každý ubytovaný host je povinen se seznámit se všemi ustanoveními ubytovacího a provozního řádu a dodržovat je.

Každý přítomný je povinen dodržovat Požární řád a neprodleně ohlásit provozovateli chaty či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

–     Tísňové volání 112

–      První pomoc 155

–      Hasiči 150

–      Policie 158

–     Provozovatel +420 724 08 39 15

                          Při nedodržení Ubytovacího a provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu na Chatkách Apollo na Vysočině a přejeme Vám příjemný, odpočinkový pobyt.

 

Za provozovatele:  Ing. Alice Vitulová