browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

fyzické osoby Ing. Alice Vitulová

 

DEFINICE POJMŮ

Správcem osobních údajů je fyzická osoba Ing. Alice Vitulová, se sídlem Horova 3191/6b, Brno, 616 00, IČ: 620 79 298, zapsaná na Živnostenském úřadu městské části Brno – Žabovřesky, č.j. 04/1815/03/0 ze dne 23. ledna 1995 (dále jen jako „Správce“).

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tedy v prvé řadě zájemce o ubytování v Chatkám Apollo na Vysočině (dále jen jako host).

Chatou se rozumí ubytovací zařízení Chatky Apollo na Vysočině, na adrese Hlinné, Nové Město na Moravě, provozované Správcem.

Doprovázející osobou se rozumí fyzická osoby, jejímž záměrem je být v Chatě ubytována s tím, že smlouva o ubytování (pronájmu chaty) bude uzavřena mezi Správcem a Hostem.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného Subjektu údajů.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů poskytovaných Hosty je vyplývá z platných právních předpisů České republiky, v prvé řadě pak ze zákona GDPR.

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Hostů v následujícím rozsahu:

  • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, adresa místa trvalého pobytu v zahraničí, datum narození;
  • datum příjezdu a odjezdu Hosta;
  • popisné údaje: bankovní spojení, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu;

Správce zpracovává výše uvedené údaje v rozsahu nezbytném ke splnění účelu rezervace Hosta a jeho pobytu v Chatě.

Správce dále zpracovává také údaje jemu dobrovolně poskytnuté Doprovázející osobou.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje získané Hosta za účelem evidence jeho rezervace v návaznosti na žádost Hosta k pobytu v Chatě, vyřizování jednotlivých požadavků Hosta v průběhu jeho pobytu, zajištění řádného poskytování služeb ze strany Správce v průběhu pobytu Hosta v Chatě, vytváření klientské databáze, jakož i řádného vedení domovní knihy, a to ve smyslu ust. § 101 zk. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění („ZoPC“) či evidenční knihy ve smyslu ust. § 3, odst. 4 zk. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje Hostů rovněž za účelem řešení sporů, vypořádání pohledávek či vymáhání pohledávek nebo za účelem plnění jiné povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy;

Zpracování osobních údajů je automatizované i manuální, prováděné přímo Správcem.

Ze strany Správce nebude docházet k předávání údajů třetím stranám, s výjimkou příslušných orgánů státní správy, a to za účelem odvedení ubytovacích a lázeňských poplatků.

 

POVINNOSTI HOSTA

Host bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích. Host je oprávněn kontrolovat a měnit své osobní údaje, a to písemně, formou dopisu zaslaného na adresu sídla Správce zapsaného v živnostenském rejstříku rejstříku vedeném příslušným rejstříkovým soudem, či prostřednictvím datové zprávy.

Host prohlašuje, že souhlas uděluje pro všechny výše uvedené údaje a je si vědom svých práv podle ustanovení GDPR na přístup, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, vznést námitku, o bezpečnostním incidentu. Host současně prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

 

DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU, LIKVIDACE ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Host dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv bezplatně odvolat, a to e-mailem nebo písemně.

Host je oprávněn požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích. Požádá-li Host o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat.

Údaje poskytnuté Hostem uchovává Správce pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po splnění účelu, pro který jsou data zpracovávána, jakož i poté, co dojde k odvolání souhlasu Hosta s jejich zpracováním, dochází k jejich odstranění z databáze, a to nejdéle ve lhůtě 1 měsíce od doby, kdy pomine důvod jejich zpracování.

Nad rámec výše uvedeného bere Host na vědomí, že zákonnou povinností Správce je ve smyslu ust. § 101, odst. 4 ZoPC uchovávat záznamy v domovní knize po dobu šesti (6) let od provedení posledního zápisu.

 

V Brně dne 11.4.2018

Ing. Alice Vitulová

Chatky Apollo na Vysočině