browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Požární řád

Chatky Apollo na Vysočině, Hlinné, Nové Město na Moravě

POŽÁRNÍ ŘÁD A POPLACHOVÉ SMĚRNICE

 

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ:

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil vznik požáru a přispíval podle svých sil

k řádnému plnění úkolů v požární ochraně. Zejména poskytovat potřebnou osobní pomoc

při zamezování a zdolávání požáru a jiných živelných pohrom.

ÚČELEM POŽÁRNÍHO ŘÁDU JE PŘEDEVŠÍM:

 1. Stanovit základní povinnosti z hlediska požární ochrany
 2. Zajistit rychlý a organizovaný požární poplach.
 3. Vymezit úkoly pro případ vzniku požáru.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘI POŽÁRNÍ OCHRANĚ:

 1. Dbát pokynů provozovatele chaty
 2. Neodhazovat nedopalky cigaret a použité zápalky mimo určená místa. Uvnitř chatky je přísně zakázáno kouřit.
 3. Řádně uhasit ohniště.
 4. Pečovat o dozor nad dětmi, aby neměly přístup k zápalkám, topeništím atd.
 5. Neskladovat na pokojích a v ostatních obytných prostorách hořlavé kapaliny.
 6. Dbát zvýšené opatrnosti v topném období.
 7. Topidla, otevřený oheň, svítidla a spotřebiče v provozu nesmí být ponechány bez dozoru.
 8. Veškeré komunikace v objektu musí být ponechány volně průchodné a nesmí být zataraseny.
 9. Není povoleno přemisťovat a upravovat topná zařízení.
 10. Je povoleno používat pouze vymezené spotřebiče s platnou certifikací pro používání v ČR.
 11. V případě požáru jsou osoby nacházející se v prostorách objektu povinny podrobit se pokynům orgánů požární ochrany.

POVINNOSTI HLÁSIT POŽÁR:

 1. Každá osoba, která zpozoruje požár je povinna ihned požár uhasit. Nestačí-li sama oheň uhasit hasícím přístrojem v chatě, je povinna bezodkladně učinit poplach a zavolat jednotku požární ochrany.
 1. Poplach se vyhlašuje opakovaným voláním “HOŘÍ”.

PŘI VZNIKU POŽÁRU JE NUTNO VOLAT hasiče a kontaktovat telefonicky provozovatele.

Požární ochrana: 150

Záchranná služba: 155

Policie ČR: 158

Tísňová linka: 112

Provozovatel: 724 083 915, 602 536 932